Original beta code file:


~ Author:  Anonymi Historici (FGrH)
~ File/No.: TLG1139
~ Work:   Philippica (P. Ryl. 3.490)
38.1.1.1.1.1.l1         $@&PAP. RYL. 490 s. III a. [1vol. 3, 1938, 109_114 [Taf. 8]]1%10 [1col. 1]1$ 
38.1.1.1.1.1.2         $[...]CAS %15 [   ]Q?[!!]TOU *FILI/P%15[POU   ]K?E?N?T?E? [4!!!]4 %15 [KAI\ MA/XH]S 
38.1.1.1.1.1.3         $GENOME/NHS %15 [R(AIDI/WS E)]NI/KHSEG KAI\ %15 [TO\N BASI]L?E/A AU)TW=N %15 [*)ATE/AN A)PE/]K?TEINEN. %15 
38.1.1.1.1.1.4         $[    E)]PI\ TOU/TOU %15 [A)/RXONTOS OI(] *)AQHNAI=OI %15 [PANDHM]EI\ E)CH=LQON %15 
38.1.1.1.1.1.5         $[EI)S *BOIWTI/]AN KWLU/%15[SONTES PA]RELQEI=N %15 [*FI/LIPPON] E?I)/SW PULW=N %15[    ]AN 
38.1.1.1.1.1.6         $DE\ KAI\ %15 [    ]! *FWK[I/W]N? H(GEI=TO? %15 [   ]!KOSI E?[!!!!]AS [!!!] 
38.1.1.1.1.1.7         $@&[1col. 2]1$ PAREL[QW\N E)NI/KHSEN] %15 AU)TO[U\S K]AI\ P[OL]%15LOU\S ME\N TW=[N STRA]%15TIW-
38.1.1.1.1.1.8         $TW=N A)P[E/KTEIN]E?N, %15 POLLOU\S DE\ Z[W=NT]A?S %15 E)/LABEN, O)LI/G[OI DE/ TI]NES %15 META\ 
38.1.1.1.1.1.9         $*XA/RHT?[OS TOU=] %15 TW=N *)AQHNA[I/WN STR]A?%15[TH]GOU= E)SW/QH?[SAN. %15 S]U?N?ELE/GHSA[N DE\ 
38.1.1.1.1.1.10         $O]I( %15 *Q?HBAI=OI KA?[I\ *)AQHNAI=OI] KAI\ %15 OI( TOU/TW[N SU/MMA]%15XOI EI)S *XA[IRW/NEIAN]:%15 @1 
38.1.1.1.1.1.11         $K?AI\ MAX[     ]%15[ A]U)?TO[      ]A? ]%15[ *MAKED[     ] %15 TOU F![] 
38.1.1.1.1.1.12         $[  ]A?%15D?O?U?S R([     ]! %15[      ]N? %15 [&14`2vv$.] %15 [     ]!S %15 [] 
38.1.1.1.1.1.13         $[  ]U %15 [     ]GO%19%15[   ]R?A %15 [     ]XOS %15 [  ]O?LB?[!!!]SEAS %15 
38.1.1.1.1.1.14         $[  ] *)AQHNAI/WN !T?E?%15[   ]E?NHS E)LH/FQ?H?%15[    ] ZW=NTES T[!]%15[  ]I? TW=N 
38.1.1.1.1.1.15         $*QH%15&[1col. 3]1$BAI/WN PE[    ! E)/LA]%15BE DE\ KAI\ T[W=N A)/LLWN] %15 *QHBAI/WN [TOU\S 
38.1.1.1.1.1.16         $PLEI/S]%15TOUS AI)X[MALW/TOUS KAI\] %15 XRH/MAT[A PRA/CWN E)/DHSE]! %15 TOU\S D' A)/L?[LOUS 
38.1.1.1.1.1.17         $A)FH=]%15KEN E)FO/DI?[A DIADI]%15DOU\S E(KA/S[TWI  ]! %15 TELEUT[W=N DE\   ]%15TWN ![] 
38.1.1.1.1.1.18         $[  ] %15 TW=N *Q[HBAI/WN A)PE/]%15STEIL[EN. OI( DE\ *)AQHNAI=OI] %15 E)POIH/S[ANTO FILI/AN KAI\] %15 
38.1.1.1.1.1.19         $SUMM[AXI/AN   ] %15 PRO\S *FI/[LIPPON, E)POI]%15H/SANT[O DE\ OI( *PELOPON]%15NH/SIOI 
38.1.1.1.1.1.20         $P[LH\N TW=N] %15 *LAKEDA?[IMONI/WN  ]%15 TWI KI![   ]%15AS KAI\ O[   ]%15 NH/SWN 
38.1.1.1.1.1.21         $[   H)/]%15GAGEN A[   ]%15 KAI\ *)ARTO?[CE/RCHN TO\N *PER%15SW=]N BAS[ILE/A O( UI(O\S %15 
38.1.1.1.1.1.22         $AU)]TOU= *)/AR?[SHS  ]%15[...]ENE[   ]%15[  ]TA .[O( DE\ *)ARTO]%15C?[E/]RCHS?[     ]%15 
38.1.1.1.1.1.23         $D[!!]ID[     ] %15 B?IOUS [     ]O?U? ! [] @1 


Betautf8 output (unicode):


~ Author: Anonymi Historici (FGrH)

~ File/No.: TLG1139 
~ Work:   Philippica (P. Ryl. 3.490) 
38.1.1.1.1.1.l1         PAP. RYL. 490 s. III a. (vol. 3, 1938, 109114 [Taf. 8]): (col. 1) 
38.1.1.1.1.1.2         [...]ξας | [   ]θ̣[ ̣ ̣]του Φιλίπ|[που   ]κ̣ε̣ν̣τ̣ε̣ ̣ ̣ ̣| [καὶ μάχη]ς 
38.1.1.1.1.1.3         γενομένης | [ῥαιδίως ἐ]νίκησεγ καὶ | [τὸν βασι]λ̣έα αὐτῶν | [Ἀτέαν ἀπέ]κ̣τεινεν. | 
38.1.1.1.1.1.4         [    ἐ]πὶ τούτου | [ἄρχοντος οἱ] Ἀθηναῖοι | [πανδημ]εὶ ἐξῆλθον | 
38.1.1.1.1.1.5         [εἰς Βοιωτί]αν κωλύ|[σοντες πα]ρελθεῖν | [Φίλιππον] ε̣ἴσω πυλῶν |[    ]αν 
38.1.1.1.1.1.6         δὲ καὶ | [    ] ̣ Φωκ[ίω]ν̣ ἡγεῖτο̣ | [   ] ̣κοσι ε̣[ ̣ ̣ ̣ ̣]ας [ ̣ ̣ ̣] 
38.1.1.1.1.1.7          (col. 2) παρελ[θὼν ἐνίκησεν] | αὐτο[ὺς κ]αὶ π[ολ]|λοὺς μὲν τῶ[ν στρα]|τιω-
38.1.1.1.1.1.8         τῶν ἀπ[έκτειν]ε̣ν, | πολλοὺς δὲ ζ[ῶντ]α̣ς | ἔλαβεν, ὀλίγ[οι δέ τι]νες | μετὰ 
38.1.1.1.1.1.9         Χάρητ̣[ος τοῦ] | τῶν Ἀθηνα[ίων στρ]α̣|[τη]γοῦ ἐσώθη̣[σαν. | σ]υ̣ν̣ελέγησα[ν δὲ 
38.1.1.1.1.1.10         ο]ἱ | Θ̣ηβαῖοι κα̣[ὶ Ἀθηναῖοι] καὶ | οἱ τούτω[ν σύμμα]|χοι εἰς Χα[ιρώνειαν]·|  
38.1.1.1.1.1.11         κ̣αὶ μαχ[     ]|[ α]ὐ̣το[      ]α̣ ]|[ Μακεδ[     ] | του φ ̣[] 
38.1.1.1.1.1.12         [  ]α̣|δ̣ο̣υ̣ς ῥ[     ] ̣ |[      ]ν̣ | [ 2 vv.] | [     ] ̣ς | [] 
38.1.1.1.1.1.13         [  ]υ | [     ]γο-|[   ]ρ̣α | [     ]χος | [  ]ο̣λβ̣[ ̣ ̣ ̣]σεας | 
38.1.1.1.1.1.14         [  ] Ἀθηναίων ̣τ̣ε̣|[   ]ε̣νης ἐλήφθ̣η̣|[    ] ζῶντες τ[ ̣]|[  ]ι̣ τῶν 
38.1.1.1.1.1.15         Θη|(col. 3)βαίων πε[    ̣ ἔλα]|βε δὲ καὶ τ[ῶν ἄλλων] | Θηβαίων [τοὺς 
38.1.1.1.1.1.16         πλείσ]|τους αἰχ[μαλώτους καὶ] | χρήματ[α πράξων ἔδησε] ̣ | τοὺς δ' ἄλ̣[λους 
38.1.1.1.1.1.17         ἀφῆ]|κεν ἐφόδι̣[α διαδι]|δοὺς ἑκάσ[τωι  ] ̣ | τελευτ[ῶν δὲ   ]|των ̣[] 
38.1.1.1.1.1.18         [  ] | τῶν Θ[ηβαίων ἀπέ]|στειλ[εν. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι] | ἐποιήσ[αντο φιλίαν καὶ] | 
38.1.1.1.1.1.19         συμμ[αχίαν   ] | πρὸς Φί[λιππον, ἐποι]|ήσαντ[ο δὲ οἱ Πελοπον]|νήσιοι 
38.1.1.1.1.1.20         π[λὴν τῶν] | Λακεδα̣[ιμονίων  ]| τωι κι ̣[   ]|ας καὶ ο[   ]| νήσων 
38.1.1.1.1.1.21         [   ἤ]|γαγεν α[   ]| καὶ Ἀρτο̣[ξέρξην τὸν Περ|σῶ]ν βασ[ιλέα ὁ υἱὸς | 
38.1.1.1.1.1.22         αὐ]τοῦ Ἄρ̣[σης  ]|[...]ενε[   ]|[  ]τα .[ὁ δὲ Ἀρτο]|ξ̣[έ]ρξης̣[     ]| 
38.1.1.1.1.1.23         δ[ ̣ ̣]ιδ[     ] | β̣ιους [     ]ο̣υ̣ ̣ []